התוכן המוצג באתר זה מוגבל לבני 18 ומעלה - אזהרה צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות

המוצר נוסף לסל הקניות:

המשך קניה באתר
לסל קניות
X
תקנון

תקנון

אתר דרינק סנטר – תנאי שימוש באתר (להלן "תקנון")


 • כללי:
 • אתר דרינק סנטר הפועל בכתובת האינטרנט https://www.drinkcenter.co.il 
 • (להלן "האתר"). פותח ומופעל על ידי חברת דרינק סנטר 1 בע"מ ח.פ 515023521, הפועלת ברחוב גיבורי ישראל 5, נתניה. (להלן "החברה").
 • תנאי השימוש באתר זה מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם המשתמש באתר (להלן "משתמש"), ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר לרבות הזמנת מוצרים (להלן "רוכש") וכל העושה שימוש באתר מתחייב לקרוא תנאים אלו בקפידה. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בין המשתמש ו/או הרוכש לבין החברה. כל משתמש ורוכש מתחייב לפעול באתר בהתאם להוראות הנזכרות להלן.
 • השימוש באתר, במידע, בתכניו ובכל פעולה באמצעותו כפוף לתנאי השימוש בו ומעידים על הסכמת המשתמש לתנאים אלו ולכל התנאים המופיעים באתר, לרבות החזרת משקאות שנרכשו לאירועים, מדיניות הפרטיות והוראות נוספות מטעם הנהלת האתר ככל שיופיעו בעת השימוש באתר (להלן "המסמכים המחייבים"). יובהר כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש, אולם אם איננו מסכים עליו לצאת מיד מהאתר ולא לבצע בו כל שימוש. המסמכים המחייבים הינם חלק בלתי נפרד מהאתר ומתקנון זה.
 • כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחיות בלבד, לא תשמשנה לצרכי פרשנות ולא יהיה בנוסחן כדי לחייב את החברה או כדי לשמש ראיה לפרשנות התקנון.
 • השימוש בלשון זכר באמור בתקנון זה נועד לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס באופן שווה לשני המינים.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון, בכל זמן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועד כניסת השינוי יהיה מועד פרסום התקנון המעודכן באתר, כל פעולה מאוחרת ממועד זה תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 • זמינות המידע באתר כפופה לעיתים להסכמים של החברה עם צדדים שלישיים ולפיכך רשאית החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן ו/או להסיר שירות, מוצר או תוכן מעת לעת, ללא התראה מראש, בכפוף לדין החל ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה בקשר לכך.
 • טעות סופר ככל אשר תהיה באתר לרבות בתיאור או במחיר המוצר לא תחייב את החברה בין אם הטעות נתגלתה לפני אישור ההזמנה ובין אם לאחריה.
 • תמונות המוצרים באתר הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו הבדלים במראה, בגוון ובגודל בין המוצרים כפי שמוצגים באתר לבין המציאות. אין בכך כדי להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי.
 • בעת הצטרפות לרשימת הדיוור של החברה, בעת רכישת מוצרים ולאחר מסירת הפרטים בטופס יצירת הקשר באתר, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש ולרוכש עדכונים בדואר אלקטרוני או במסרונים או בכל דרך אחרת. בכך ניתנת הסכמת המשתמש מראש לקבלת מידע מהחברה אודות סדנאות, אירועים, מבצעים, שירותים, דברי פרסום, מוצרים חדשים ועוד ולא תהיה למשתמש כל טענה תביעה או דרישה בקשר לקבלת המידע מהחברה כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982. בכל עת יהיה רשאי המשתמש לחזור בו מהסכמתו ולהודיע לחברה על ידי משלוח הודעת סירוב על סירובו לקבל דואר אלקטרוני או מסרונים מהאתר ו/או מהחברה.
 • אזהרה: רוב המוצרים הנמכרים באתר מכילים אלכוהול! מומלץ להימנע משתיה מופרזת של אלכוהול! צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.


 • תנאי השימוש באתר:
 • התקשרות בכל עסקה באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד! בהיותך משתמש באתר זה הנך מאשר ומצהיר כי הנך בן 18 ומעלה. מכירת מוצרי אלכוהול לקטינים בני 18 ומטה אסורה בהחלט על פי דין ומהווה עבירה פלילית!
 • בעת ביצוע הזמנה יידרש הרוכש למסור פרטי זיהוי לרבות שם, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, טלפון, דוא"ל, כתובת ואמצעי תשלום.
 • ככל והמוצרים הנרכשים כוללים משקאות אלכוהולים, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש הצגת תעודה מזהה של הרוכש ו/או של מקבל המשלוח ו/או של אוסף המשלוח, על מנת לוודא שהינו בגיר וכשיר על פי דין לקבל את המוצרים. החברה תהיה רשאית לסרב למסור את המוצרים ככל שמקבל / אוסף המשלוח איננו כזה. במקרה כזה תהיה החברה רשאית לבטל את המשלוח ולא תהיינה כל טענה, דרישה או תביעה בהקשר זה כלפי החברה. עם זאת, על פי שיקול דעתה של החברה, תהיה החברה רשאית למסור את המשלוח לנמען אחר הכשיר לכך על פי דין, בכפוף לתשלום עלויות המשלוח הנוספות שיחולו על הרוכש.
 • אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי רוכש באתר תתקיים בתנאי שנתמלאו כל התנאים המצטברים הבאים: 1. הרוכש קיבל אישור בדוא"ל מהאתר כי ההזמנה נתקבלה בחברה ותישלח לכתובת שצוינה בהזמנה. 2. ניתן אישור מחברת האשראי לביצוע תשלום. 3. המוצרים קיימים במלאי. 4. הכתובת למשלוח ההזמנה נכללת ברשימת אזורי החלוקה כפי שמפורטים בתקנון זה. 5. הרוכש הינו בגיר שאינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה המאמתת זאת.
   
   
 • בעת ביצוע הרכישה באתר נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו האישיים יישמרו במאגרי המידע של החברה על פי הוראות הדין.
 • פרטי הפעולה באתר ובכלל זה פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן ומקובל בסחר אלקטרוני. הפרטים יימסרו לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי כדי להשלים את פעולת הרכישה ובכפוף להוראות כל דין. החברה לא תעשה כל שימוש אחר בפרטי אמצעי התשלום אלא לשם ביצוע התשלום בגין העסקה עם הרוכש ופרטים אלה לא יועברו ולא יימסרו לאף גורם אחר לשם כך בכפוף להוראות כל דין.
 • על אף האמור לעיל החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי העסקה ופרטיו האישיים של הרוכש לצד ג' אם: 1. הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים. 2. הרוכש ביצע שימוש בשירותי החברה לשם ביצוע מעשים בלתי חוקיים. 3. התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את הפרטים הללו לצד ג'. 4. בכל מקרה של הליכים משפטיים כלשהם בין החברה והרוכש.
 • על אף האמור לעיל תהיה החברה רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו. מסירתו או שימוש בו עם גורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו.
 • החברה תהיה רשאית להשתמש ב"עוגיות" cookies כדי לספק לרוכש שירות יעיל ומהיר ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים באתר פעם נוספת.
 • אם וככל שיוצג באתר מידע פרסומי או מסחרי שמקורו בצדדים שלישיים וכן במקרה ובאתר יופיעו קישוריות לאתרים אחרים שאינם מנוהלים על ידי החברה אין החברה אחראית לכל פרט בנוגע אליהם לרבות מידת אמינותו של המידע, דיוקו, נכונותו ועדכניותו ולמשתמש לא תהיה אף טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע לאלה.


 • שימוש באתר – הגבלות:
 • החברה רשאית על פי דין שלא לאפשר למשתמש כזה או אחר לרכוש מוצרים באתר, גם אם בעבר אפשרה לו לעשות כן.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לבטל את הזכאות לרכוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי:
 • במידה ונמסרו פרטים שגויים או כוזבים במתכוון.
 • במידה ונעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצוע מעשה כזה.
 • במידה ובוצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע באתר, בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה ו/או מי מטעמה.
 • במידה והמשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות של החברה, כולה או חלקה ו/או הפר אי אלו מחובותיו על פי תקנון זה.
 • במידה והמשתמש חייב כספים להנהלת האתר או לחברות הקשורות בה ולא פרע את חובו, על אף שחלף המועד לתשלומו.
 • במידה וכרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר של ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.


 1. במקרה שלא תכבד חברת כרטיסי האשראי את החיוב, החברה רשאית לבטל את ההזמנה ולא תהיה חייבת לספק את המוצרים שהוזמנו גם אם נשלח מטעמה אישור הזמנה כזה או אחר ולרוכש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.
 2. לחברה לא תהיה אחריות אם נשלחה לרוכש הודעת סירוב מטעם חברת האשראי או לאו. החברה תעשה את מירב המאמצים לעמוד בקשר עם הרוכש במקרה זה להסדרת התשלום באמצעי תשלום אחר וביצוע ההזמנה אך אין זה מחובתה או מאחריותה לעשות כן.


 • משלוחים זמני אספקה ואזורי חלוקה:
 • דמי משלוח: נוסף על מחירי המוצרים שהוזמנו יחויב הרוכש בדמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום ההזמנה והוא מחושב בהתאם לאזורי החלוקה.
 • בנוסף תינתן לרוכש האפשרות לבחור במהלך ההזמנה באיסוף עצמי ללא עלות נוספת, ולאסוף את המוצרים מהסניף שייבחר בתוך 3 ימי עסקים מיום אישור העסקה והמוצרים יישמרו לו למשך תקופה של לא יותר מ14 ימים ממועד אישור העסקה.
 • הזמנת ארגזי בירה (24 יח') כרוכה בתוספת עלות למשלוח החל מהארגז השני. גובה התוספת לעלות המשלוח הקיים הוא ____ ₪ עבור כל ארגז בירה נוסף. (המחיר לארגז נוסף נתון לשינוי על פי החלטת החברה).
 • לחברה הזכות לשנות את מחירי המשלוח מעת לעת ללא הודעה מוקדמת מראש!
 • אזורי חלוקה: הזמנת המוצרים באתר כפופה לרשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר ומוגבלת בהתאם לכך.
 • החברה לא תהיה מחויבת לספק הזמנה שהתקבלה לכתובת שאינה בתחום אזורי החלוקה גם אם כבר בוצע לגביה חיוב, ואולם החברה תפעל לזיכוי העסקה שחויבה במהירות המרבית. 
 • החברה תהיה רשאית לשנות את אזורי החלוקה מעת לעת ללא מתן הודעה מראש.
 • החברה רשאית לספק מוצרים גם מעבר לאזורי החלוקה המופיעים ברשימה לפי שיקול דעתה ובתיאום מראש.
 • אספקת ההזמנה תתאפשר רק כאשר הכתובת למשלוח נמצאת בתחום אזורי החלוקה ואין כל מניעה כזו או אחרת המונעת את אספקת ההזמנה, כל עוד החברה סבורה שלא בוצע ניצול לרעה של שירותיה ולא תהיה לרוכש כל טענה, דרישה או תביעה בהקשר זה.
 • זמני אספקה: החברה מתחייבת לפעול במהירות המרבית על מנת לספק המשלוח. מוצרים הקיימים במלאי יישלחו תוך 4 ימי עסקים מיום אישור העסקה ובתיאום מראש עם הנמען (יובהר שימי העסקים לא כוללים שישי, שבת, שבתון, חג וערב חג). עוד יובהר כי החברה לא תהיה אחראית לעיכובים  שנגרמו כתוצאה מאירועים שלא בשליטתה ו/או עקב עיכובים של חברת השליחויות ו/או לאירועים שנגרמו כתוצאה מכוח עליון. כמו כן מועדי האספקה האמורים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
 • החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי את חברת השליחויות אשר בשירותיה תשתמש ללא מתן הודעה מראש.
 • טווח שעות לאספקת ההזמנה ישלח לרוכש בפרטי הקשר שצוינו בעת ההזמנה. במקרה והרוכש לא יהיה נוכח בכתובת המבוקשת בעת האספקה יוחזרו המשקאות לחברה ומועד חלופי יתואם עם הרוכש. במקרה זה, יחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים לפי תעריפי החברה ולא תהינה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה בנושא. על אף האמור, לחברה תהיה הזכות, על פי שיקול דעתה, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח נוספים וזאת אם היא רואה כך לנכון.
 • המשלוח יימסר למקבל ההזמנה בכתובת המצוינת בהזמנה בכפוף להצגת תעודה מזהה כחוק המעידה על היותו מעל גיל 18 שנים.
 • החברה רשאית להגדיר סכום מינימום לרכישת מוצרים באתר וכן לקבוע סכום מקסימלי לרכישת מוצר ספציפי או באופן כללי.
 • מועד אישור העסקה ייחשב החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי במחשבי החברה.


 • מוצרים – הזמנות, מחירים ומבצעים:
 • החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את היצע המוצרים באתר, בכל עת, ואינה מתחייבת להמשיך למכור את אותו מגוון המוצרים בעתיד, כמו כן רשאית החברה להציע באתר מוצרים במחירים שונים מאשר מחירי החנות.
 • רכישה באתר האינטרנט של החברה לא מזכה בצבירת נקודות מועדון.
 • במידה ומוצר שהוזמן אזל מהמלאי החברה מתחייבת להודיע על כך לרוכש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע לרוכש מוצר חליפי במחיר דומה וההזמנה תעודכן מחדש בכפוף להסכמת הרוכש. כמו כן רשאית החברה להציע לרוכש להמתין עד לחזרת המוצר למלאי. במידה והרוכש יסרב תזכה החברה את אמצעי התשלום בסכום המוצר שאזל מהמלאי.
 • המחירים באתר הינם בשקלים חדשים כולל מע"מ על פי הדין החל, ולא כולל דמי משלוח ועמלות כלשהן בהן יחויב הרוכש על ידי שירות הסליקה ו/או חברת כרטיסי האשראי של הרוכש. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה בלבד לעדכן/לשנות את מחירי המוצרים וזאת ללא הודעה מוקדמת. במידה והמחירים עודכנו בטרם השלמת תהליך ההזמנה יחויב הרוכש בהתאם למחירים המעודכנים.
 • על אף שעושה החברה את מירב המאמצים להימנע מטעויות באתר, עלולה ליפול טעות סופר ויוצג מחיר שגוי למוצר. במקרה זה תפנה החברה לרוכש ותעדכן אותו אודות הטעות שנפלה ומהו המחיר הנכון למוצר. רק לאחר שהחברה תקבל את אישורו של הרוכש תשלים החברה את ההזמנה. במידה ויסרב הרוכש לרכוש את המוצר במחירו הנכון החברה לא תהיה מחויבת לספק את המוצר במחיר השגוי ולרוכש לא תהיה כל דרישה, טענה או תביעה בנושא.
 • בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להפסיק מבצעים, הנחות, הטבות, קבלת שוברים, קופונים או כרטיסים מכל סוג שהוא, בכל זמן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך ומבלי לגרוע מזכאותו של הרוכש שטרם פקעה טרום החלטת החברה להפסקתה של אותה הטבה ו/או הנחה ו/או שובר ו/או קופון ו/או כרטיס מכל סוג שהוא לפי העניין.
 • אין כפל מבצעים, אין לבצע הזמנה הכוללת כפל מבצעים.
 • ייתכנו מבצעים התקפים למקבץ מסוים של רוכשים (לדוגמא: רק הרוכשים באתר) ולא יהיו תקפים בחנויות החברה, ו/או מבצעים התקפים לחברי מועדון בלבד, וכל זאת בכפוף לשיקול דעת החברה.
 • ככל שהזמנה כלשהי לא נקלטה במלואה, כשהיא אינה מכילה את כל הפרטים הנדרשים, המוצרים שהוזמנו לא יסופקו, גם אם הסיבה לתקלה נובעת מתקלה במחשבי החברה ו/או האתר. במקרה זה מתבקש הרוכש לפנות לחברה על מנת לקבל סיוע בתיקון הנדרש ו/או בהשלמת ביצוע ההזמנה.


 • מדיניות החזרות וביטולים:
 • בכפוף להוראות להלן, החברה תאפשר החזרת מוצרים שנקנו, ואינם משקאות או מזון, וקבלת התמורה ששולמה בגינם בתוך תקופה של עד 14 יום ממועד הרכישה, כשהם באריזתם המקורית, ללא אף פגם במוצר ו/או באריזה ו/או בתווית, כאשר המוצר סגור ולא נעשה בו כל שימוש.
 • כאשר הרכישה בוצעה בכרטיס אשראי, ההחזר הכספי יושב לכרטיס האשראי בניכוי עמלה בגובה 3% וזאת בתוך 30 ימי עסקים מיום השבת המוצר ובהתאם להוראות חברת האשראי והתנאים בהם נרכש. לפיכך אם שולם בתשלומים יבוצע החזר בתשלומים,  והכל כנגד הצגת חשבונית רכישה עדכנית מקורית.
 • לא תתאפשר החזרת מוצרים ללא הצגת חשבונית קניה מקורית!
 • החברה פועלת על פי הוראות החוק להגנת הצרכן התשמ"א 1981 בכל הנוגע לביטול עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו. החברה מאפשרת החלפת מוצרים, או ביטול הזמנה עד 14 יום מרגע ביצוע ההזמנה ובלבד שהמוצר שלם, סגור ובאריזתו המקורית והוא ללא כל פגם.
 • החזרת מוצרים תתבצע באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה ותוך תיאום מועד להחזרת המוצרים לחנות שנקבעה לפי העניין. החזרת המוצרים תהיה על חשבון הרוכש בלבד. יחד עם זאת, יתכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שתציע לרוכש להשתמש בשירות שליחות להחזרת המוצרים לחברה, שעלותו תחול אף היא על הרוכש.


 • הגבלת אחראיות:
 • האחראיות הבלעדית לטיב המוצרים, איכותם, מהותם, תכונותיהם, תמונותיהם, הנתונים והמידע לגביהם המופיעים באתר, חלה על יצרני המוצרים בלבד.
 • החברה אינה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף לרוכש ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מרכישה, צריכה ו/או אספקת משקאות.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא באחריות בקשר לרכישה שתבוצע בכרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין, רכישה בזדון, רכישה תחת שם משתמש אחר שלא בהסכמה ו/או כל נזק מכל מין וסוג כתוצאה מביצוע הזמנה באתר.
 • החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם לרוכש בשל מוצר פגום ו/או בשל עיכוב במשלוח, אלא אם נגרמו בשל רשלנות בלתי סבירה מצד החברה, במקרה זה אחריות החברה תהיה מוגבלת עד לסכום התמורה ששולמה על ידי הרוכש ולא תחול על סכום גבוה מזה.
 • הרוכש יהיה אחראי לבדוק ולוודא את תכולת המשלוח שקיבל עת קבלתו. החברה תצא ידי חובה כלפי הרוכש עת מסירת המוצרים לכתובת המשלוח.
 • במקרה של מוצר פגום, תעמוד לזכות הרוכש האפשרות להחליפו או לקבל החזר כספי בגובה עלותו בלבד.
 • הרוכש מצהיר כי מובן לו כי מאחר והאתר פועל בסביבה מקוונת, החברה אינה יכולה להבטיח ב100% חסינות נגד פריצה למחשביה ו/או חשיפת המידע השמור בהם ו/או באתר. ככל אשר יעלה בידי צד ג' לחדור למידע זה ו/או להשתמש בו לרעה ולא תהיה לרוכש כל טענה תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה. לרבות מי שקשור במחשביה ובאתר.


 • אחראיות לשימוש באתר:
 • אחריות השימוש באתר מוטלת על המשתמש באופן בלעדי ולא תהיה לו כל טענה דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לשירות ו/או תוכן האתר ו/או לאור תקלות ו/או טעויות ו/או כשלים בשימוש ו/או הפעלת האתר.
 • המשתמש לא יבצע באתר כל פעולה בלתי חוקית. מבלי לגרוע בכלליות האמור, לא ישלח המשתמש כל הודעה בעלת אופן מיני בוטה, מטריד, גס, גזעני, פוגעני, מעליב, מאיים ו/או פוגע ברגשותיו של מאן דהוא, מעודד ביצוע עבירה פלילית, מהווה לשון הרע ופוגע בפרטיות.
 • בכל מקרה בו המשתמש יפר את חובותיו על פי תקנון זה לרבות בקשר למסמכים המחייבים ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה לרבות מי מטעמה הקשור באתר, בגין כל נזק והוצאה שיגרמו להם עקב כך ובכלל זה הוצאות שכר טרחת עורך דין.


 • קניין רוחני:
 • מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר מכל סוג שהוא לרבות, סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם המותג, שם האתר, התכנים, הנתונים, תיאור המוצרים, התמונות, הלוגו, העיצוב הגרפי, קוד המחשב, התוכנה וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר, בין אם בממשק חיצוני ובין אם מוצפן, הינם רכושה של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה את השימוש בהם והם מוגנים על ידי חוקי מדינת ישראל ואמנות בין לאומיות, לפי העניין.
 • אין להעתיק, לפרסם, לשווק, לשכפל, להפיץ, לתרגם, לשדר, לבצע הנדסת היפוך, להציג, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר באופן זמני או קבוע, מלא או חלקי, בתמורה ו/או ללא תמורה, בכל צורה שהיא, בכל חלק מן המידע ו/או תכנים הכלולים באתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של נציגים מטעם החברה או של צד ג' לפי העניין, ואין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או כל שימוש באופן שעשוי להוות פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמה מפורשת בכתב מראש.


 • מדיניות פרטיות:
 • החברה מכבדת את פרטיות המשתמש בעת השימוש באתר ומזמינה את המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות המופיעה באתר והמהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 • המשתמש מאשר כי ידוע לו שפרטיו ישמרו באתר והוא לא יידרש להזינם מחדש כל פעם.


 • סמכות שיפוט:
 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל סכסוך הנובע ממנו הינו הדין הישראלי בלבד.
 • כל מחלוקת שהיא, לרבות מחלוקת בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או בקשר לכל הזמנה המבוצעת באתר, בין משתמש ו/או רוכש לבין החברה, תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית הנתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בישראל בלבד.
ברוכים הבאים

מכירת אלכוהול מותרת מעל גיל 18

הכניסה לאתר זה מיועדת למי שמלאו לו 18 שנים.